Rundwanderwege

1 Grevenmacher Kelsbach

Ausgangspunkt: Quai Marie-Astrid.

Länge: 8 km; Dauer: 2 Stunden.

Schwierigkeitsgrad: leicht.

Wegbeschreibung:Quai Marie-Astrid, Pietert-Winnegsfels-Kelsbach-Deisermillen-Nidderfels-Fronay-Hougeriicht-Kräizerbierg-Kummert-rte.du Vin.

www.tourisme.geoportail.lu

2 Grevenmacher Groussfooscht
(Running and Nordic Walking Track)

Ausgangspunkt : Quai Marie-Astrid.

Länge: 7 km; Dauer: 1 ¼ Stunden.

Schwierigkeitsgrad: leicht.

Wegbeschreibung: Quai Marie-Astrid, rue des Tisserands-Marktplatz-rue de Wecker-Gruewereck-Groussfooscht-Ruederbierg-Boland-rue Ste Catherine-rue de la Moselle.

www.tourisme.geoportail.lu